Odbor územního plánování a rozvoje MMB zpracoval výslednou podobu opatření obecné povahy, kterým se vydává nový územní plán města Brna.

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, zajistila výslednou podobu Návrhu nového územního plánu města Brna, který je součástí opatření obecné povahy.

K čemu rozcestník slouží?

Obě přílohy obsahující námitky/připomínky a jejich vypořádání čítají přes 70 000 stran, a proto jsou rozděleny na samostatné svazky. Pomocí rozcestníku obsahujícího jednotlivé identifikátory si vyhledáte (kl. zkr.: “ctrl+F”) po zadání svého identifikátoru označení svazku, ve kterém svoji námitku/připomínku včetně vypořádání naleznete. Jednotlivé svazky jsou seřazeny v rolovacích polích.

K čemu interaktivní prohlížení slouží?

Aplikace je určena pro snadnější orientaci ve výkresové části. Nabízí rozšířené možnosti pro vyhledávání a práci s výkresy oproti pdf verzi.


S kompletním opatřením obecné povahy, které je předloženo jako příloha materiálu k projednání samosprávnými orgány města Brna se můžete seznámit níže
Titulní strana OOP
VÝROK
ODŮVODNĚNÍ
Poučení

Seznam zkratek a vysvětlivek k Příloze č. 4 a k Příloze č. 5


Pro úplnost je přiložena také tzv. SEA, která ovšem není součástí Opatření obecné povahy