Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Územní studie, která je v souladu s Územním plánem, slouží pro rozhodování v území.

Územní studie, která navrhuje odlišné využití území než-li Územní plán, slouží pro pořizování.