Co je to NÁVRH pro veřejné projednání?

Návrh územního plánu byl upraven na základě uplatněných stanovisek a připomínek k Návrhu pro společné jednání (2024). Zahrnuje úpravy vycházející zejména z požadavků dotčených orgánů, městských částí a dále také veřejnosti. Nad tímto upraveným návrhem ÚP je vedeno veřejné projednání.

Návrh územního plánu obsahuje jak textovou, tak grafickou část. Odpovídá na hlavní výzvy, které město řeší, a navrhuje dlouhodobý výhled, jak se bude město moci vyvíjet.

Jak ovlivní nový stavební zákon Návrh ÚPmB?

Jelikož bylo veřejné projednání o Návrhu ÚPmB (2024) zahájeno před 1.7.2024, celý další proces pořizování této územně plánovací dokumentace se dokončí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel postupuje podle ust. § 323 odst. 9  zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu Metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Postup pořizování územních plánů po 1.7.2024.

Zahájením se rozumí takové úkony pořizovatele, které započaly novou fázi pořizování. V praxi se jedná o zveřejnění dokumentu (v tomto případě zveřejnění Návrhu ÚPmB pro veřejné projednání) způsobem umožňující dálkový přístup, zveřejnění veřejné vyhlášky (kdy postačuje vyvěšení, nemusí být doručena, jelikož projednávaná dokumentace se nemůže od okamžiku vyvěšení měnit), a vypravení oznámení o místě a době konání veřejného projednání.

Jak ovlivní organizační změna na Magistrátě města Brna veřejné projednání Návrhu ÚPmB?

Z důvodu organizační změny na Magistrátě města Brna bude od 1. července 2024 pořizovatel součástí Odboru územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), přičemž Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP zůstává nadále umístěno na stávajícím místě, což je Kounicova 67, kde je v současné době již celý Návrh NÚP zveřejněn k nahlédnutí a je zde přímo na podatelně možné uplatnit námitky a připomínky. Formulář pro uplatnění podání bude z důvodu avizovaných organizačních změn dne 1.7.2024 aktualizován.

Mohu od 1.7.2024 pro komunikaci s pořizovatelem využít Národní geoportál územního plánování?

Komunikace přes Národní geoportál územního plánování se v tomto případě nepoužije, jelikož proces pořizování  bude dokončen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Co bude následovat?

Pořizovatel provede ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocení doručených stanovisek, námitek a připomínek a zajistí u Kanceláře architekta města Brna, jako zpracovatele, vyhotovení Návrhu ve formě Opatření obecné povahy k předložení do Zastupitelstva města Brna k projednání a rozhodnutí o vydání.

Zpracovatel

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace


VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚPmB na udržitelný rozvoj

Textová část

Grafická část

Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)