Co jsou územně analytické podklady?

Dokumentace, která obsahuje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, limity využití území, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území.

K čemu územně analytické podklady slouží?

Územně analytické podklady slouží jako základní podklad pro pořizování územního plánu, regulačních plánů a změn; dále také podpůrně pro rozhodování v území.

Jak často se územně analytické podklady aktualizují?

Územně analytické podklady se aktualizují průběžně. Úplná aktualizace pak nejpozději jednou za 4 roky.

Kdy proběhla poslední úplná aktualizace?

Úplná aktualizace byla provedena v roce 2020. Z těchto dat vychází i níže připojené aplikace pro interaktivní prohlížení.

Na základě ust. §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v návaznosti na § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ust. §27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Každý údaj o území obsahuje textovou část (pasport údaje o území) a grafickou část (mapa). Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu, v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků nebo provozovatelů sítí. Pro oficiální, závazné informace o technické infrastruktuře je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých sítí.

Seznam poskytovatelů