Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, limity využití území, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území.

Slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

Úplná aktualizace ÚAP 2020 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním obvodu tj. na schůzi Rady města Brna č. R8/122/bod 13 konané dne 16.12.2020. (Doklad o projednání ÚAP 2020)

ÚAP 2020 – DOKUMENTACE

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Rozbor udržitelného rozvoje území
Schémata
Pomocná data

Na základě §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. Každý údaj o území obsahuje textovou část (pasport údaje o území) a grafickou část (mapa). Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu, v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků nebo provozovatelů sítí. Pro oficiální, závazné informace o technické infrastruktuře je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých sítí.

Seznam poskytovatelů: