Co je ZADÁNÍ?

Vykresluje aktuální situaci a cíle, kterých chce město dosáhnout, i mantinely, ve kterých se má zpracovatel držet. Detailně například popisuje okruhy problému, které odhalily předchozí výzkumy a rozbory, či předpokládaný demografický vývoj, na který by město mělo být připraveno.

Pro zpracovatele, Kancelář architekta města Brna, je to klíčový dokument pro další práci na novém územním plánu. Zastupitelstvo zadání schválilo v červnu 2007.


Přílohy k projednání změněného zadání nového ÚPmB


Přílohy k projednání zadání nového ÚPmB