Co je ZADÁNÍ?

Zadání územního plánu obsahuje pokyny zpracovateli – projektantovi, jak má územní plán vypracovat, jaké požadavky na rozvoj ploch a rozvoj infrastruktury má splnit, které problémy zjištěné v průzkumech a rozborech má řešit a jakým způsobem.

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo Zadání na svém Z5/007. zasedání konaném dne 26. 6. 2007.

DOKUMENTACE


Úplné znění Zadání nového Územního plánu města Brna


Změna zadání 
zpráva o projednávání

Přílohy k projednání změněného zadání nového ÚPmB


Zadání 
zpráva o projednávání 

Přílohy k projednání zadání nového ÚPmB

01 Brno – součást evropské urbanizační osy  [formát JPG, 274kB]
02 Evropské dopravní koridory ovliňující Českou republiku  [formát JPG, 305kB]
03 Multimodální koridory procházející Českou republikou  [formát JPG, 305kB]
04 Brno – centrum Jihomoravského kraje  [formát JPG, 360kB]
05 Spádová oblast města Brna – dle průzkumů a rozborů  [formát JPG, 475kB]
06 Spádová oblast města Brna – dle ÚTP ČR [ formát JPG, 445kB]
07 Spádová oblast města Brna – dle Územní prognózy JMK  [formát JPG, 464kB]
08 Spádová oblast města Brna – dle IDS JMK  [formát JPG, 519kB]
09 Spádové oblasti města Brna  [formát JPG, 522kB]
10 Rozvojové směry 1994 – 2004  [formát JPG, 477kB]
11 Předpokládané směry rozvoje  [formát JPG, 512kB]
12 Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let  [formát JPG, 515kB]
13 Brownfields  [formát JPG, 406kB]
14 Silniční doprava  [formát JPG, 455kB]
15 Železniční doprava  [formát JPG, 425kB]
16 Městská hromadná doprava  [formát JPG, 517kB]
17 Záplavová území  [formát JPG, 386kB]
18 Plochy s objekty individuální rekreace  [formát JPG, 462kB]
19 Lesy, zeleň, ÚSES  [formát JPG, 443kB]
20 Přírodní hodnoty města  [formát JPG, 883kB]
    Limity využití území  [formát JPG, 3,6MB] (Kvalitnější výkres ve formátu PDF (56MB) si stáhněte ZDE  [formát PDF, 57MB].)