Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačních plánů zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Územní plán města Brna, schválený usnesením XLII. zasedání Zastupitelstva města Brna ze dne 3. listopadu 1994, je platný ve znění vydaných změn ÚPmB.

Územní plán města Brna, včetně všech jeho vydaných změn a dokladů o jeho pořizování, je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uložen a do dokumentace je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.  

Interaktivní prohlížení 

Upozornění: aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platný ÚPmB vydaný Zastupitelstvem města Brna, ve znění vydaných změn, je v souladu s platnou legislativou ke stažení níže.

DOKUMENTACE:

Záznam o zpracování Úplného znění účinného k 1. 3. 2021

TEXTOVÁ ČÁST:

Závazná část ÚPmB byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna ve znění pozdějších předpisů

(Zastupitelstvo města Brna na svém Z4/012 zasedání konaném ve dnech 9. – 10. 12. 2003 schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. i zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 3 odst. 2 písm. i vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, tuto obecně závaznou vyhlášku)
 

GRAFICKÁ ČÁST:

Plán využití území (1 : 5 000) – doplňující výkres
U1 Návrh urbanistické koncepce – Urbanistický návrh (1 : 25 000)
U2 Návrh urbanistické koncepce – Plochy stavebního rozvoje a restrukturalizace území (1 : 25 000)
U3 Systém ochrany prostředí –  Ekologické zóny (1 : 25 000)
U4.1   Doprava – Vybraná komunikační síť (1 : 25 000)
U4.2  Doprava – Hromadná doprava osob (1 : 25 000)
U5 Návrh urbanistické koncepce  – Urbánní a krajinná osnova (1 : 25 000)
U6 Ochranné režimy (1 : 25 000)
T1 Zásobování pitnou vodou (1 : 25 000)
T2 Zásobování užitkovou vodou (1 : 25 000)
T3 Odkanalizování území (1 : 25 000)
T4 Energetika – zásobování teplem (1 : 25 000)
T5 Zásobování plynem (1 : 25 000)
T6 Zásobování elektrickou energií (1 : 25 000)
T7 Spoje (1 : 25 000)
T8 Vodní toky (1 : 25 000)
T8a Vodní toky a protipovodňová opatření (1 : 25 000)
T9 Koordinace sítí (1 : 25 000)
D2 Koncepce cyklistické dopravy (1 : 25 000) – doplňující výkres