Co je KONCEPT?

Koncept byl vlastním návrhem řešení územního plánu zpracovaným ve třech variantách (fáze zpracování tzv. „Konceptu“ se zpracovávala v souladu se stavebním  zákonem účinným  do 31. 12.2012).

Proč koncept vznikal?

Díky němu je možné ověřit dílčí záměry a různé varianty jejich řešení.

Videozáznamy z besed a projednání Konceptu s veřejností

Ke stažení

Varianta I
Varianta II
Varianta III


Textová část
Ke stažení
SEZNAM  KAPITOL TEXTOVÉ ČÁSTI

Vyhodnocení vlivů konceptu na udržitelný rozvoj území

Koncept územního plánu musí být posouzen z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, jestliže tento požadavek uplatní dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadaní.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán uplatnil uvedený požadavek při projednání zadání územního plánu, bylo proto zpracováno Vyhodnocení vlivu konceptu Územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území a bude projednáno současně s konceptem územního plánu.

Vyhodnocení vlivů konceptu připravovaného ÚpmB na udržitelný rozvoj území

Příloha 1:

Posouzení vlivu konceptu připravovaného ÚPmB na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Z důvodu naplnění požadavků judikatury Nejvyššího správního soudu na dostatečné vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů územně plánovací dokumentace byla v roce 2014 pořízena studie „Doplnění vyhodnocení vlivů 3 variant konceptu nového ÚPmB na životní prostředí o vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů“, Amec, s.r.o. Studie nebyla veřejně projednaná a bude sloužit jako podklad pro Doplněk vyhodnocení vlivu Návrhu ÚPmB na životní prostředí.