Co je regulační plán?

Dokumentace, která rozpracovává územní plán do většího detailu a pro konkrétní území. Udává možnosti nové výstavby i podmínky využití stávajících nemovitostí. Regulační plány mají za cíl chránit charakter území a vytvářet příznivé podmínky pro ochranu životního prostředí.

K čemu regulační plán slouží?

Regulační plán je podrobnější rozvojový a koncepční dokument města určující rozvoj konkrétního území.

Je závaznou dokumentací pro rozhodování v území.

Proč město Brno pořizuje regulační plány?

Regulační plány jsou pořizovány pro území, ve kterých chce město podrobněji regulovat výstavbu. V již stavebně založených územích s cílem ochránit charakter území a jeho “genia loci” a v nových územích s cílem utvořit novou výstavbu respektující potřeby obyvatel na dostatek veřejných prostranství, zeleně, občanské vybavenosti a adekvátní dopravní obslužnosti.

Jaký je vztah regulačního a územního plánu?

Územní plán je nadřazená dokumentace. Regulační plán jako podrobnější dokumentace musí být s územním plánem v souladu, aby se mohl aplikovat.

Všechny platné RP, včetně všech jejich vydaných změn a dokladů o jejich pořizování, jsou v souladu s ust. § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, uloženy a do dokumentací je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.

Zrušené regulační plány

Opatřením obecné povahy č. 4/2023, které bylo vydáno Zastupitelstvem města Brna, byl zrušen Územní plán zóny Kraví hora. Uvedené opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 14. 12. 2023.

Opatřením obecné povahy č. 1/2023, které bylo vydáno Zastupitelstvem města Brna, byl zrušen Regulační plán Kaštanová ulice, Černovický hájek. Uvedené opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 18. 8. 2023.

Opatřením obecné povahy č. 2/2023, které bylo vydáno Zastupitelstvem města Brna, byl zrušen Regulační plán Křenová – Masná – trať ČD. Uvedené opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 18. 8. 2023.

Opatřením obecné povahy č. 3/2023, které bylo vydáno Zastupitelstvem města Brna, byl zrušen Územní plán zóny Kamechy (Bystrc IIa – Žebětín). Uvedené opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 18. 8. 2023.

Územní plán zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva města Brna, které schválilo vydání Opatření obecné povahy č. 16/2020 (účinnost od 28. 1. 2021).