Co je regulační plán?

Dokumentace, která rozpracovává územní plán do většího detailu a pro konkrétní území. Udává možnosti nové výstavby i podmínky využití stávajících nemovitostí. Regulační plány mají za cíl chránit charakter území a vytvářet příznivé podmínky pro ochranu životního prostředí.

K čemu regulační plán slouží?

Regulační plán je podrobnější rozvojový a koncepční dokument města určující rozvoj konkrétního území.

Je závaznou dokumentací pro rozhodování v území.

Proč město Brno pořizuje regulační plány?

Regulační plány jsou pořizovány pro území, ve kterých chce město podrobněji regulovat výstavbu. V již stavebně založených územích s cílem ochránit charakter území a jeho “genia loci” a v nových územích s cílem utvořit novou výstavbu respektující potřeby obyvatel na dostatek veřejných prostranství, zeleně, občanské vybavenosti a adekvátní dopravní obslužnosti.

Jaký je vztah regulačního a územního plánu?

Územní plán je nadřazená dokumentace. Regulační plán jako podrobnější dokumentace musí být s územním plánem v souladu, aby se mohl aplikovat.

Všechny platné RP, včetně všech jejich vydaných změn a dokladů o jejich pořizování, jsou v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uloženy a do dokumentací je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.

Zrušené regulační plány

Územní plán zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec (účinnost od 28. 1. 2021) byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva města Brna, které schválilo vydání Opatření obecné povahy č. 16/2020.