Co je upravený NÁVRH?

upravený Návrh územního plánu je výsledným řešením koncepce rozvoje města.

Původní návrh byl zpracován na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Následně byl upraven na základě vyhodnocení výsledků veřejných projednání konaných v červnu roku 2020 a opakovaných veřejných projednání konaných v červnu roku 2021 Odborem územního plánování a rozvoje MMB a radním pro územní plánování RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., po konzultaci s Kanceláří architekta města Brna, p.o., tj. byly zapracovány vybrané úpravy plynoucí z uplatněných podání vůči Návrhu.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace


PRO VEŘEJNOST

Interaktivní prohlížení

Aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platné znění upraveného NÁVRHU připravovaného ÚPmB je ke stažení níže.

Popis podstatných úprav Návrhu ÚPmB

Jednotlivé podstatné úpravy jsou popsány a pro identifikaci opatřeny specifickým kódem (viz „Textová část odůvodnění Příloha A) Rozsah úprav návrhu ÚPmB“).

Informace pro podatele

Podstatně upravený Návrh ÚPmB se projednává v souladu s ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona pouze v rozsahu provedených podstatných úprav. Veškerá podání, která se nebudou týkat upravených částí budou zamítnuta.

S ohledem na evidenci a následnou digitalizaci všech podání zdvořile žádáme o úpravu Vašeho podání dle následujících pokynů:
– Pro podání využít připravený formulář
– Formáty podání včetně všech příloh pouze A4 a A3
– Využít pouze
jeden způsob doručení (tzn. poštou, emailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelně OÚPR MMB, Kounicova 67)

Každý podatel bude následně písemně během zimy vyrozuměn, pod jakým číslem jednacím, které současně slouží do budoucna jako tzv. identifikátor, je jeho námitka či připomínka evidována.

Všechna podání doručená/odeslaná v zákonné lhůtě budou opětovně považována za ŘÁDNĚ a VČAS uplatněná.


***

Všechna dosud uplatněná podání vůči Konceptu, Návrhu i upraveným Návrhům budou vyhodnocena v souladu se stavebním zákonem a návrh jejich vypořádání/rozhodnutí bude předložen spolu s materiálem pro vydání připravovaného ÚPmB zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí v roce 2022. Ze zveřejněného materiálu (v anonymizované podobě) se tedy v roce 2022 každý dozví, jak bylo s jeho podáním naloženo a jak byl návrh vypořádání/rozhodnutí odůvodněn.

***

Podatelům, kteří uplatnili námitky nebo připomínky k návrhu nového ÚPmB, nelze na základě jejich žádosti zasílat poštou, emailem či do datové schránky předběžné návrhy vyhodnocení jejich podání ani v režimu informačního zákona (106/1999 Sb.) ani v režimu standardní žádosti dle správního řádu (500/2004 Sb.).
 
Pořizovatel v této souvislosti upozorňuje, že je možno využít práva nahlížet do spisu podatelům či jimi zmocněným osobám v režimu ust. § 38 správního řádu.
Doporučený formulář je ke stažení níže.

Kontakty:

  • e-mail pripravovanyUPmB@brno.cz (slouží zejména pro zodpovězení otázek)
  • bezplatná telefonní linka 800 122 212 .
  • ID datové schránky: a7kbrrn

*e-mail oupr@brno.cz bude po dobu připomínkování dočasně vypnutý.

DOKUMENTACE

Podrobnější informace k organizaci projednání

Veřejná vyhláška

VÝROK
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB na udržitelný rozvoj území

Postupem podle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona nebylo vyžadováno, tj. ani doplněno, posouzení vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení tedy zůstává shodné s předešlým projednáním, které je pro úplnost uvedeno níže.


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)