Vážení občané města Brna,

dovolte, abychom Vás informovali o dalším postupu při přípravě nového Územního plánu města Brna.

Nejdříve je třeba uvést, že město Brno má v současné době platný Územní plán města Brna. Od roku 1994,  kdy byl schválen, se však zásadně změnily podmínky společenské, ekonomické a demografické; některé dopady překotných změn, zejména transformace ekonomiky, intenzívního rozvoje nákupních center, vstupu komerce do oblasti sportu a rekreace a skokového rozvoje automobilismu stejně jako dopady suburbanizace, nebylo možno na začátku 90. let minulého století předpokládat. Každé město přitom potřebuje pro svůj rozvoj kvalitní územní plán. Dobrý územní plán určující dlouhodobý rozvoj města zvyšuje jeho prestiž, rating i atraktivitu pro investory. Pro obyvatele města přináší jistotu o tom, jak se budou městské prostředí i životní podmínky ve městě vyvíjet. Jak již bylo uvedeno výše, původní odhad vývojových trendů se postupně odchyloval od skutečnosti, což zvyšovalo tlak na pořizování dílčích změn územního plánu.

Zastupitelstvo města Brna proto schválilo záměr pořídit pro Brno nový územní plán.

Hlavním cílem nového územního plánu je trvale udržitelný rozvoj a prosperita města Brna. Pro tento cíl je třeba vytvořit v územním plánu podmínky širokou nabídkou rozvojových ploch, návrhem kvalitní dopravní obsluhy území s vazbami na region, vytvořením podmínek pro zlepšení  životního prostředí, ochranou přírodních a krajinných hodnot i podporou revitalizace zanedbaných území.