Co je to NÁVRH pro společné jednání?

Návrh územního plánu byl upraven na základě schválených pokynů Zastupitelstvem města Brna – Pokyny ZMB (2022), zákonných požadavků a aktuálních změn na území města.
Nad zpracovaným návrhem ÚP bylo vedeno společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi pro zajištění koordinace jejich požadavků ve veřejnoprávní rovině (bez osobní účasti veřejnosti). Veřejnost měla v této fázi možnost u pořizovatele uplatnit písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu ÚP.
Návrh územního plánu obsahuje jak textovou, tak grafickou část. Odpovídá na hlavní výzvy, které město řeší a navrhuje dlouhodobý výhled, jak se bude město moci vyvíjet.

Proč vypadá zveřejněný NÁVRH jinak?

Návrh územního plánu byl převeden do jednotného standardu dle celostátní vyhlášky, tzn. v rámci celorepublikového sjednocení byl Návrh ÚP upraven do jednotné grafické podoby a to včetně použitých kódů pro jednotlivé plochy, viz níže.

Co bude následovat?

Odbor územního plánování a rozvoje MMB, jako pořizovatel, provede ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocení doručených stanovisek a připomínek, dále zajistí u Kanceláře architekta města Brna, jako zpracovatele, vyhotovení upravené verze Návrhu územního plánu pro veřejné projednání, které bude předem oznámeno. Veřejné projednání se bude konat za účasti veřejnosti.


VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část

Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území

Textová část
Grafická část

Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)