CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost úpravy vymezení funkčních ploch v lokalitě Technologického parku Brno, stanovit podrobnější podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb v rámci prověřované změny za účelem umožnění realizace plánovaných záměrů a uvedení ÚPD do souladu se skutečným stavem v území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem změny Regulačního plánu MČ Medlánky, včetně jejího Obsahu.

Souběžně pořizovaná změna ÚPmB

DOKUMENTACE