CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost úpravy vymezení funkčních ploch v lokalitě Technologického parku Brno a navrhnout funkční využití s podílem bydlení a vyšší intenzitou zástavby za účelem umožnění realizace plánovaných záměrů a uvést ÚPmB do souladu se skutečným stavem v území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

Souběžně pořizovaná změna RP

DOKUMENTACE