KDO z veřejnosti může podat podnět?

Podnět na zahájení pořízení změny ÚPmB může podat občan města Brna nebo fyzická/právnická osoba, která má vlastnické/jiné věcné právo k pozemku nebo na stavbě na území města Brna.

KDE mám podnět uplatnit?

Podnět na zahájení pořízení změny ÚPmB zašlete písemně či osobně podejte Odboru územního plánování a stavebního řádu, Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo jej elektronicky odešlete do datové schránky ID: a7kbrrn

KDY mohu podnět uplatnit?

Podnět na pořízení změny ÚPmB je možno uplatnit kdykoli.

CO má podnět obsahovat?

  • identifikační údaje podatele
  • skutečnosti prokazující, že je podatel oprávněn podat podnět na pořízení změny
  • předmět změny a důvody pro její pořízení
  • návrh úhrady nákladů
  • návrh zadání změny územního plánu
  • stanovisko orgánu ochrany přírody, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
  • stanovisko krajského úřadu, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí

JAK si zajistím stanoviska podle bodů 6 a 7?

Obsah své změny ÚPmB zašlete písemně či osobně podejte Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno nebo jej elektronicky odešlete do datové schránky ID: x2pbqzq

Formuláře ke stažení

Níže si můžete stáhnout vzorové formuláře, které jsme pro Vás připravili

Doporučujeme Vám oba dokumenty nejprve konzultovat na Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP, Odboru územního plánování a stavebního řádu MMB, kde Vám rádi pomůžeme s jejich správným vyplněním a formulacemi

Kontaktní osoby: