KDO z veřejnosti může podat návrh?

Návrh na pořízení změny ÚPmB může podat občan města Brna nebo fyzická/právnická osoba, která má vlastnické/obdobné právo k pozemku nebo na stavbě v Brně

KDE mám návrh uplatnit?

Návrh na pořízení změny ÚPmB zašlete písemně či osobně podejte Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo jej elektronicky odešlete do datové schránky ID: a7kbrrn

KDY mohu návrh uplatnit?

Návrh na pořízení změny ÚPmB je možno uplatnit kdykoli

CO má návrh obsahovat?

  • identifikační údaje žadatele
  • důvody pro pořízení změny
  • návrh obsahu změny územního plánu, včetně případného požadavku na zpracování variant řešení
  • stanovisko orgánu ochrany přírody, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
  • stanovisko krajského úřadu, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí
  • návrh úhrady nákladů

JAK si zajistím stanoviska podle bodů 4 a 5?

Obsah své změny ÚPmB zašlete písemně či osobně podejte Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno nebo jej elektronicky odešlete do datové schránky ID: x2pbqzq

Formuláře ke stažení

Níže si můžete stáhnout vzorové formuláře, které jsme pro Vás připravili

Doporučujeme Vám oba dokumenty nejprve konzultovat na Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP, Odboru územního plánování a rozvoje MMB, kde Vám rádi pomůžeme s jejich správným vyplněním a formulacemi

Kontaktní osoby: