Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Řešit možnost úprav veřejných prostranství včetně prostupnosti řešené lokality.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro možné zpracování investičního záměru.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část