Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL

Řešit možnost úprav veřejných prostranství včetně prostupnosti řešené lokality.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro možné zpracování investičního záměru.

DOKUMENTACE