Co je cílem jednotlivých projednání?

Cíl každého projednání je uveden konkrétně u příslušné územní studie.

Má se každá územní studie podle stavebního zákona projednat?

Tato povinnost není v zákoně stanovena, protože územní studie je nezávazným, byť neopomenutelným, podkladem zpracovaným primárně pro potřeby pořízení územního plánu nebo jeho změny, případně jako podkladu pro rozhodování v území.

Projednání konkrétní územní studie s veřejností je tedy většinou motivováno potřebou zjistit názor v území před samotným zaevidováním územní studie do evidence územně plánovací činnosti.