Odbor územního plánování a rozvoje MMB pořizuje územní studie dle § 30 odst. 2 stavebního zákona.

Územní studie není ze zákona povinně projednávána, ale přesto jsou některé nad rámec zákonné povinnosti zveřejněny k uplatnění podnětů ze strany dotčených subjektů v území.

Přehled pořizovaných studií:
Název ÚSZpracovatelZahájení
prací
Odevzdání *Zahájení
projednávání
Lhůta pro
podání
podnětů
ÚS lokalita Bosonohy Kancelář architekta města Brna 24.9.2020
ÚS Západní brána Kancelář architekta města Brna 3.11.2020

Územní studie pořizované dle § 30 odst. 2 a 4 stavebního zákona (zpracování studie zajišťuje žadatel o změnu v území)
Název ÚS Zpracovatel Zahájení
prací
Zahájení
projednávání
Lhůta pro podání podnětů
ÚS Žlutý kopec EA architekti, s.r.o. 3.8.2020

*) Termín řádného odevzdání se řídí smluvním ujednáním mezi objednatelem a zhotovitelem. Dílo je však považováno za hotové až převzetím a následným konečným odsouhlasením pořizovatelem. Využití územní studie pro potřeby územně plánovací činnosti (jako podkladu pro změny ÚPD nebo pro rozhodování v území) je možné až po schválení využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti (http://www.uur.cz/iLAS ).