CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Určit výškovou hladinu, která bude základem pro charakter zástavby stabilizovaného území při ulici Lidická, v úseku mezi ulicemi Kotlářská a Smetanova, a sloužit pro stanovení výškové úrovně zástavby v novém územním plánu.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území (vyjma výkresu 2B a regulativů pro nový ÚPmB obsažených v hlavním výkrese) a pro pořizovaný nový ÚPmB.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
Návrh
Odůvodnění