CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Zhodnotit dosavadní názory na řešení silnice I/41 – Bratislavské radiály v návaznosti na řešení navazujících dopravních akcí, zaktualizovat požadavky dotčených orgánů a organizací a představit řešení silnice I/41, které bude optimální z různých hledisek.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna, pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část