CÍL ZMĚNY

Posoudit možnosti vyjmutí části pozemků p. č. 3866, 3867, 3868, 3869, k.ú. Líšeň, obec Brno z plochy označené v rámci etapizace výstavby v Regulačním plánu Kostelíček písmenem D a dále přehodnotit stanovené podmínky v celém rozsahu řešeného území stavebního celku „D“ se zohledněním podmínek pro již stávající objekty z důvodu komplexního řešení účelného využití území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání č. R9/14 uskutečněném dne 30. 01. 2024 zahájení procesu pořízení změny Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň – RP_Ko2-23 zkráceným postupem, včetně jejího Obsahu, s tím, že náklady na zpracování změny RP budou uhrazeny žadatelem.

DOKUMENTACE