CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit možnost rozšíření nabídky sportovních, rekreačních a zábavních příležitostí a zkoordinovat nároky jednotlivých sportovních zařízení v lokalitě z hlediska celkového uspořádání území, technické a dopravní infrastruktury i řešení protipovodňové ochrany.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna, pro rozhodování v území v těch částech, které nevyžadují změnu ÚPmB, a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část