CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit možnost postupné realizace záměrů v území v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Územní studie je dopracováním  Územní studie lokalita Hněvkovského z roku 2008 – původní studie prověřila možnost umístění velodromu ve vazbě na stávající i připravované sportovní zařízení a aktivity, a to z hlediska celkového uspořádání území, polohy a kapacity technické infrastruktury i řešení protipovodňových opatření. Pro realizaci cílového řešení jsou nutné změny ÚPmB (změny funkčního využití ploch, úprava trasování komunikací atd.), jejichž pořizování bylo zahájeno v roce 2008, nicméně proces pořízení nebyl doposud ukončen. Vzhledem k aktuálnosti realizace investičního záměru na výstavbu velodromu bylo potřeba tuto studii dopracovat o dílčí etapu, která bude respektovat cílové řešení a přitom navrhne takovou úpravu směrné části ÚPmB, která umožní postupnou realizaci záměrů v území v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový ÚPmB.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část