CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny platného ÚPmB v území s ohledem na podobu Návrhu nového ÚPmB, se zohledněním koridorů ze ZÚR JMK.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE