Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit možnosti úprav veřejných prostranství na území MČ Brno-Černovice a možnosti rehabilitace a rekultivace veřejného prostranství, které bylo narušeno necitlivým napojením na sběrnou komunikaci Černovická.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území a podklad pro možné zpracování investičního záměru.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část