CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit podrobněji využití území ve vazbě na vydanou změnu ÚPmB B5/18-CM a nahradit původní studii „Územní studie Vinohrady – Šedova – 2017“ a studii „Územní studie Výškové zónování pro Územní plán města Brna – 2011“ v lokalitě vymezené mezi ulicí Šedova a poliklinikou Viniční – vyznačeno v hlavním výkrese.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území ve stavebních plochách.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část