Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako příslušný orgán rozhodl na základě § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 29 odst. 1 a § 31 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2006, o provedení úpravy směrné části Územního plánu města Brna.

Předmětem úpravy směrné části ÚPmB S4/18  je úprava hranic funkčních ploch v ÚPmB – návrhové plochy smíšené obchodu a služeb SO a návrhové plochy ostatní městské zeleně ZO a úprava hranic stabilizované plochy pro dopravu – komunikace a prostranství místního významu) a návrhové smíšené plochy obchodu a služeb SO v MČ Brno-jih při ulici Svatopetrská.

Úprava byla provedena v souladu s čl.  4.3 ve spojení s čl. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, úprava hranic byla prověřena „Územní studií Svatopetrská, Brno-Komárov“.

Možnost využití ÚS jako podkladu pro úpravu směrné části ÚPmB byla ukončena ke dni 25. 5. 2021, protože řešení vyplývající ze studie bylo zapracováno do platného ÚPmB úpravou směrné části S4/18 dne 18. 10. 2018.

ROZHODNUTÍ