CÍL

Rozpracovat navržené řešení protipovodňové ochrany – poldru Chrlice, reagovat na nové skutečnosti v území a prověřit možnosti využití plochy poldru i pro jiné účely než zadržení povodňových průtoků.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.

DOKUMENTACE