CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Rozpracovat navržené řešení protipovodňové ochrany – poldru Chrlice, reagovat na nové skutečnosti v území a prověřit možnosti využití plochy poldru i pro jiné účely než zadržení povodňových průtoků.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
Technické řešení poldru
B2-2 Koordinační situace
B2-3 Situace na podkladu ortofotomapy
B2-4 Situace majetkoprávních vztahů
B2-5 Podélné profily
B2-6 Příčné řezy