CÍL ZMĚNY

Prověřit a navrhnout možnost úpravy textových regulativů ploch smíšených se zaměřením na umožnění adekvátnějšího mísení funkcí zejména občanské vybavenosti a bydlení.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE