CÍL ZMĚNY

Vytvořit územní podmínky pro umístění mostu přes řeku Svitavu, úpravu vymezení prvku ÚSES a zpřesnění propojení na navazující uliční síť. Dále prověřit v konkrétních částech území možnost úpravy hranic funkčních ploch, navýšení hodnot IPP, rozšíření ploch pro bydlení, příp. možnost změny na funkci smíšenou.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE