CÍL ZMĚNY

Vytvořit územní podmínky pro umístění výškových staveb s převažující bytovou funkcí a doplňkovou komerční vybaveností, umístění školských zařízení, změnu směrového vedení, zatřídění veřejných prostranství a s tím související úpravu navazujících ploch.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE