Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako příslušný orgán rozhodl na základě § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 29 odst. 1 a § 31 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2006, o provedení úpravy směrné části Územního plánu města Brna.

Předmětem úpravy směrné části ÚPmB S10/20 je úprava hranic funkčních ploch v ÚPmB – návrhových ploch všeobecného bydlení BO, návrhových ploch ostatní městské zeleně ZO a plochy komunikace a prostranství místního významu v MČ Brno‑Královo Pole při ulici Veleslavínova.

Úprava byla provedena v souladu s čl.  4.3 ve spojení s čl. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, úprava hranic byla prověřena Územní studií Veleslavínova.

Možnost využití ÚS jako podkladu pro úpravu směrné části ÚPmB byla ukončena ke dni 21.04.2022, protože řešení vyplývající ze studie bylo zapracováno do platného ÚPmB úpravou směrné části S10/20 dne 23.09.2020.

ROZHODNUTÍ