CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Navrhnout vhodné a účelné sportovně rekreační využití pozemků, které doplní volnočasové aktivity a zkoordinuje nároky jednotlivých sportovních a rekreačních zařízení v lokalitě z hlediska celkového uspořádání území, polohy a kapacity technické a dopravní infrastruktury i z hlediska vzájemných vazeb.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území .


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část