CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Navrhnout v řešeném území umístění 4 hřišť pro malou kopanou včetně potřebného zázemí pro uživatele těchto hřišť.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území .


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část