Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako příslušný orgán rozhodl na základě § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 29 odst. 1 a § 31 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2006, o provedení úpravy směrné části Územního plánu města Brna.

Předmětem úpravy směrné části ÚPmB S 2/20  je úprava hranic funkčních ploch v ÚPmB – návrhové plochy pracovních aktivit PP, návrhové plochy krajinné zeleně všeobecné KV, návrhové plochy ostatní městské zeleně ZO a plochy komunikací a prostranství místního významu  v MČ Brno-Černovice a v MČ Brno-Slatina na Brněnské černovické terase.

Úprava byla provedena v souladu s čl.  4.3 ve spojení s čl. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, úprava hranic byla prověřena Územní studií Černovická terasa – areál DAIKIN.

Možnost využití ÚS jako podkladu pro úpravu směrné části ÚPmB byla ukončena ke dni 25.05.2021, protože řešení vyplývající ze studie bylo zapracováno do platného ÚPmB úpravou směrné části S2/20 dne 31.01.2020.

ROZHODNUTÍ