CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit nově plánované záměry pro rozvoj „ Jižní čtvrti“. Na základě aktuálních znalostí o území aktualizovat prostorové regulativy, podrobně definovat vymezení funkčních ploch a aktualizovat systém dopravní a technické infrastruktury.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu platného ÚPmB a pro pořizovaný nový ÚPmB.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Přílohy textové části:
Grafická část
A. Analýza stávajícího stavu 
B. Návrh 

Přílohy grafické části