CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit dopravní napojení řešeného území a navrhnout jeho systém dopravní obsluhy; navrhnout komplexní urbanistické řešení a definovat principy funkčního a prostorového uspořádání zástavby a vyhodnotit potřebu doplnění základní veřejné vybavenosti.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část