CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

V rozsahu řešeného území aktualizovat dříve zpracované územně plánovací podklady Regulační plán Brno-Červený kopec (2002), který nebyl jako RP vydán a zůstal na úrovni jiného plánovacího podkladu, a Urbanistickou studii Lokalita Kejbaly (2005) a prověřit aktuální záměry s ohledem na možnosti dopravní obsluhy a odkanalizování.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změny platného Územního plánu města Brna a pro nový Územní plán města Brna pouze pro část řešeného území.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část