CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v řešeném území, především v lokalitách brownfieldů, prověřit případnou možnost úpravy charakteru sběrné komunikace na komunikaci obslužnou a navrhnout odpovídající dopravní řešení pro všechny druhy dopravy.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna, pro pořizovaný nový ÚPmB a pro úpravu směrné části.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
Analýza stávajícího stavu:     
Návrh: