CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit a upřesnit plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje dle aktualizovaných záměrů v území; upřesnit či upravit funkční a prostorové uspořádání navržené v novém Územním plánu města Brna; rozpracovat ve větší podrobnosti urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti a definovat principy uspořádání krajiny.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro pořizovaný nový Územní plán města Brna, případně jeho změnu.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část