CÍL

Hlavním cílem GOmB bylo stanovení ucelené koncepce odvodnění zájmového území tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Dalším cílem bylo stanovení zásobování vodou na území města Brna i s vazbou na region, který je zásobován z Brněnské vodárenské soustavy. V rámci GOmB jsou dále řešeny vodní toky důležité z hlediska ochrany před povodněmi a sledování jakosti vody. Stanovená koncepce definuje hlavní směry vývoje systému a určuje, jakým způsobem mají být důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro změnu Územního plánu města Brna, pro nový Územní plán města Brna, pro rozhodování v území a pro další územně plánovací činnost.


DOKUMENTACE

Pro celkovou představu o projektu je uveden Průvodce projektem.

Obsah jednotlivých částí (vzhledem k velkému rozsahu dokumentace je pouze u některých textových a grafických částí proklik na soubor – zvýrazněno):