CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Sjednotit regulační podmínky a vytvořit jednotný systém přístupu k výškovému zónování a umísťování výškových staveb na území města Brna, navrhnout regulativy a režimy, které bude možno zakotvit do textové a výkresové části Územně plánovací dokumentace města Brna.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část