CÍL ZMĚN

Jedná se zejména o dílčí změny podmínek využití území převážně lokálního významu s cílem zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území města s ohledem na jeho aktuální vývoj.

Konkrétní cíle změn jsou uvedeny v jednotlivých Obsazích níže.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení jednotlivých změn Územního plánu města Brna zkráceným postupem, včetně jejich Obsahů.

Sada změn byla pro účely přehlednějšího projednání označena jako tzv. „Skupina B.I.“

DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁLY PRO VEŘEJNOST

Upozornění: doplňující materiály slouží jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci v dokumentaci a jednodušší vytvoření připomínky/námitky. Platné znění NÁVRHŮ změn ÚPmB je ke stažení níže.


VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část