CÍL

Navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v řešeném území, především v lokalitách brownfieldů, prověřit případnou možnost úpravy charakteru sběrné komunikace na komunikaci obslužnou a navrhnout odpovídající dopravní řešení pro všechny druhy dopravy.

Územní studie Přestavbová zóna – Špitálka a okolí (zprac. Atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech, 03/2021) byla 07. 05. 2021 schválena pořizovatelem jako územně plánovací podklad pro nový územní plán a 23. 09. 2022 byla schválena rovněž jako podklad pro změnu ÚPmB.  

V současné době se nezměněná dokumentace v souladu s čl. 4.3 a čl. 8  obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, veřejnoprávně projednává v části řešeného území (dle grafické přílohy) pro rozšíření možnosti využití územní studie jako územně plánovacího podkladu pro pořízení úpravy směrné části ÚPmB. 


DOKUMENTACE

Textová část
Grafická část
Analýza stávajícího stavu 
Návrh