ÚS ZÁPADNÍ BRÁNA – západní část je pořizována jako územně plánovací podklad pro nový územní plán města (dále jen “ÚPmB“) a v místech, kde bude v souladu s funkčním využitím stanoveným ÚPmB, jako podklad pro rozhodování v území. Řešené území je součástí rozvojové lokality, a to i z celoměstského pohledu. Územní studie v západní části rozvojové lokality Západní brána zejména prověřila dopravní napojení řešeného území a navrhla jeho systém dopravní obsluhy, navrhla komplexní urbanistické řešení, definovala principy/regulace funkčního a prostorového uspořádání zástavby a vyhodnotila potřebu doplnění základní veřejné vybavenosti.

DOKUMENTACE


Oznámení o vystavení

Následující postup:

Po vyhodnocení podnětů a případné úpravě studie schválí OÚPR MMB, jako pořizovatel studie, její využití jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území v těch částech, kde bude v souladu s platným ÚPmB, a dále jako podkladu pro nový Uzemní plán města Brna.