Všechny platné územní studie jsou uloženy a do dokumentací je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.

Každá zveřejněná územní studie je zaevidovaná v evidenci územně plánovací činnosti a má v souladu se stavebním zákonem schválené využití.