Co je upravený NÁVRH?

upravený Návrh územního plánu je výsledným řešením koncepce rozvoje města.

Původní návrh byl zpracován na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Následně byl upraven na základě vyhodnocení výsledků veřejných projednání konaných v červnu roku 2020 Odborem územního plánování a rozvoje MMB a radním pro územní plánování RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., po konzultaci s Kanceláří architekta města Brna, p.o., tj. byly zapracovány vybrané úpravy plynoucí z uplatněných podání vůči Návrhu.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace


PRO VEŘEJNOST

Interaktivní prohlížení

Aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platné znění upraveného NÁVRHU připravovaného ÚPmB je ke stažení níže.

Aplikace obsahuje nově tzv. “funkci prolínání”, kdy si lze zobrazit a porovnat výkresy z let 2020 a 2021.


Doplňková/pomocná externí Aplikace PUPík byla vzhledem k technickým obtížím dočasně vypnuta. Všechna uplatněná podání byla zaevidována. Za vzniklé potíže se omlouváme a doporučujeme použít formulář níže.


Informace pro podatele

S ohledem na evidenci a následnou digitalizaci všech podání zdvořile žádáme o úpravu Vašeho podání dle následujících pokynů:
– Pro podání využít připravený formulář nebo aplikaci PUPík, která formulář generuje automaticky (aplikace neslouží pro odeslání podání)
– Formáty podání, včetně všech příloh pouze, A4 a A3
– Využít pouze
jeden způsob doručení (tzn. poštou, emailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelně OÚPR MMB, Kounicova 67)

Každý podatel bude následně písemně během podzimu vyrozuměn, pod jakým číslem jednacím, které současně slouží do budoucna jako tzv. identifikátor, je jeho námitka či připomínka evidována. Podatelé, kteří využili aplikace PUPík, obdrží identifikátor již v rámci vygenerovaného podání.

Všechna podání doručená/odeslaná v zákonné lhůtě budou opětovně považována za ŘÁDNĚ a VČAS uplatněná.


***

Všechna dosud uplatněná podání vůči Konceptu, Návrhu i upravenému Návrhu budou vyhodnocena v souladu se stavebním zákonem a návrh jejich vypořádání/rozhodnutí bude předložen spolu s materiálem pro vydání připravovaného ÚPmB zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí v roce 2022. Ze zveřejněného materiálu (v anonymizované podobě) se tedy v roce 2022 každý dozví, jak bylo s jeho podáním naloženo a jak byl návrh vypořádání/rozhodnutí odůvodněn.

***

Podatelům, kteří uplatnili námitky nebo připomínky k návrhu nového ÚPmB, nelze na základě jejich žádosti zasílat poštou, emailem či do datové schránky předběžné návrhy vyhodnocení jejich podání ani v režimu informačního zákona (106/1999 Sb.) ani v režimu standardní žádosti dle správního řádu (500/2004 Sb.).
 
Pořizovatel v této souvislosti upozorňuje, že je možno využít práva nahlížet do spisu podatelům či jimi zmocněným osobám v režimu ust. § 38 správního řádu.
Doporučený formulář je ke stažení níže.


Kontakty:

  • e-mail pripravovanyUPmB@brno.cz (slouží zejména pro zodpovězení otázek)
  • bezplatná telefonní linka 800 300 444 .
  • ID datové schránky: a7kbrrn

*e-mail oupr@brno.cz bude po dobu připomínkování dočasně vypnutý.

DOKUMENTACE

Veřejná vyhláška

**Odbor územního plánování a rozvoje MMB ubezpečuje občany města Brna, že bude sledovat situaci ohledně vyhlášených bezpečnostních a preventivních opatřeních zavedených v ČR a o všech případných změnách informovat v souladu s příslušnými zákony.

Záznamy veřejných projednání

VÝROK
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB na udržitelný rozvoj území


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)