ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

O zahájení procesu pořizování Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň rozhodlo Zastupitelstvo města Brna svým usnesením č. ZM7/1192 na Z7/17. zasedání dne 12. 4. 2016, a to na základě podnětu samosprávy městské části Brno-Líšeň.

ZADÁNÍ Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň bylo schváleno usnesením č. ZM7/2137  Zastupitelstva města Brna na Z7/25. zasedání dne 31. 1. 2017.

UPOZORNĚNÍ: Rada města Brna, příslušná podle ust. § 99 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. §6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala na své R7/153. schůzi konané dne 23. 1. 2018 Územní opatření o stavební uzávěře v katastrálním území Líšeň, lokalita Kostelíček formou opatření obecné povahy (další informace zde).

DOKUMENTACE