CÍL ZMĚNY

B19/11-II/2020 – ul. Křivánky, k. ú. Bosonohy – Prověřit možnost změny funkčních ploch zemědělského půdního fondu s objekty pro individuální rekreaci na plochy pro bydlení a komunikaci a prostranství místního významu.

B65/15-0/2020 – ul. Staňkova-Poděbradova-Hrubého, k. ú. Ponava, Královo Pole – Prověřit možnost změny funkčního využití ploch a navýšení IPP v souvislosti s  revitalizací bývalého areálu ÚP závodů, posílení funkce bydlení v lokalitě a vymezení celé trasy ul. Střední dle skutečného stavu.

B119/15-0/2020 – ul. Písečník, k. ú. Husovice – Prověřit možnost změny funkčního využití ploch dle zpracované územní studie „Písečník, Úprava a interpretace pro provedení změny ÚPmB“

B122/15-0/2/2020 – ul. Okružní-Halasovo nám., k. ú. Lesná – Prověřit možnost změny funkčního využití ploch vyplývajících z ÚS „Obytný soubor Lesná – aktualizace“.

B124/15-0/2020 – ul. Bratislavská, k. ú. Zábrdovice – Prověřit možnost vytvoření územních podmínek pro účelné a hospodárné využití zastavěného území s ohledem na záměr Kreativního centra a dalších plánovaných záměrů v území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Předmětné změny byly původně součástí souboru změn vybraných ke zkrácenému postupu pořízení. Na základě předběžného vyhodnocení výsledků veřejného projednání Návrhu tohoto souboru změn Zastupitelstvo města Brna rozhodlo dne 3. 3. 2020 usnesením o vyčlenění k samostatnému procesu pořízení a ukončení vybraných změn a následně k opětovnému zahájení jejich pořizování na základě upravených Obsahů změn. Důvodem pro tento procesní krok je snaha maximálně urychlit proces pořízení těchto změn ÚPmB.

DOKUMENTACE


VÝROK
ODŮVODNĚNÍ