CÍL ZMĚNY

U ploch určených platným Územním plánem města Brna jako plochy s objekty pro individuální rekreaci na ZPF, které jsou Návrhem nového územního plánu města Brna dlouhodobě sledované pro účel využití jako plochy zahrádek – I nebo plochy rekreace R/–/i, prověřit možnost intenzivnějšího využití území z hlediska přípustnosti staveb pro individuální rekreaci.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE