CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny funkční plochy zemědělského půdního fondu na plochy čistého bydlení s možností výstavby rodinných domů.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Předmětná změna byla původně součástí souboru změn vybraných ke zkrácenému postupu pořízení. Na základě předběžného vyhodnocení výsledků veřejného projednání Návrhu tohoto souboru změn Zastupitelstvo města Brna rozhodlo dne 12.5. 2020 usnesením o vyčlenění k samostatnému procesu pořízení a ukončení vybrané předmětné změny a následně k opětovnému zahájení jejího pořizování na základě upraveného Obsahu změny. Důvodem pro tento procesní krok je snaha maximálně urychlit proces pořízení této změny ÚPmB.

DOKUMENTACE